Àrea d'experimentació arquitectònica

Per plantejar la intervenció sobre la construcció i acondicionament d’edificis s’ha optat per la interpretació arquitectònica del conjunt dels Estinclells utilitzant els mateixos materials que els documentats a l’excavació arqueològica del jaciment i emprant tècniques d’arqueologia experimental. Allà on els resultats de les excavacions no ofereixen informació s’ha cercat en altres jaciments de la mateixa època o en la comparació etnogràfica realitzada per part dels signants del projecte al nord d’Àfrica, més concretament a la zona de l’Atles i Antiatles magrebí. Aquest estudi es va dura a terme els mesos d’abril de 2008 i el desembre de 2009 i va servir per obtenir dades sobre aquells aspectes de la dinàmica i evolució constructiva d’edificacions fetes amb els mateixos materials que els emprats al jaciment. La concessió per part del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya d’un Pla d’Ocupació va permetre l’any 2010 l’inici del projecte d’arqueologia experimental en aquesta línia, i que ha de ser continuat i finalitzat amb el projecte Recercaixa. Es tracta de l’aixecament de rèpliques dels recintes que conformen la instal·lació per a la producció de vi/oli (cases 15, 16 i 1). Aquests recintes van ser excavats durant les campanyes de 2008-09 i han permès obtenir suficient informació per a plantejar la seva interpretació arquitectònica a escala 1:1

Es planteja l’aixecament ex novo dels tres recintes i la part corresponent de la muralla a la qual s’adossaven. L’espai triat és proper a la zona d’accès al conjunt i té la mateixa orientació que l’original. Per a fer aquest projecte es restituiran els processos de treball i els materials utilitzats en època ibèrica i dels quals hi ha evidència arqueològica al jaciment. Aquest projecte, doncs, permetrà experimentar els diferents processos constructius d’una casa així com el seu manteniment i conservació.

D’aquesta manera, mentre es desenvolupa la resta del projecte, l’edificació alçada amb tècniques d’arqueologia experimental podrà efectuar les tasques pròpies de recepcio de visitants, al mateix temps que servirà per a l’explicaciò de diferents aspectes del món ibèric: la construcció, materials i tècniques, els sistemes defensius, l’economia agropecuària. El recinte per al premsat de vi/oli està composat per una base de premsa, un trull, un dipòssit, canalitzacions, una biga de premsat i diverses llars de foc. Pel que fa el recinte 1 caldrà restituir el segon pis, que és la part proposada per a musealitzar. En aquesta segona planta caldrà reproduir la llar de foc i l’escala d’accés, entre altres elements. Aquest agençament obligarà a fer rèpliques d’elements indispensables per al projecte.